O katedrze

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem powstała 15 lutego 2006 roku w wyniku podziału Katedry Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń.

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 12 pracowników naukowo-dydaktycznych i jeden pracownik administracyjno-techniczny. W skład Katedry wchodzi też wielu doktorantów.

Licząc od oficjalnej daty powstania Katedry, 14 jej doktorantów obroniło prace doktorskie przygotowane pod opieką Kierownika Katedry, prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi, zaś dwóch pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Dr hab. Katarzyna Kuziak, profesor UE, otrzymała ponadto wyróżnienie w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną, a dr Bartosz Kaszuba otrzymał wyróżnienie w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę doktorską.

12 marca 2012 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznał profesorowi Krzysztofowi Jajudze tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego osiągnięć naukowych w dziedzinie metod klasyfikacji i analizy danych, w szczególności dotyczących procesów finansowych, oraz za wkład w rozwój kadr naukowych na polskich uczelniach ekonomicznych.

W Katedrze powstało ponad 400 publikacji, w tym liczne książki. Pracownicy Katedry współpracowali w badaniach naukowych finansowanych w ramach grantów NCN i NCBiR. Są oni także autorami ekspertyz i opinii wydawanych na potrzeby praktyki gospodarczej.

Katedra Inwestycji finansowych i Zarządzania Ryzykiem, wspólnie z Katedrą Ubezpieczeń, zorganizowała 17 konferencji z cyklu „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia”, a od roku 2015, wraz z innymi katedrami Instytutu, współorganizuje konferencję „WROFIN”.

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje prowadzenie przedmiotów z obszarów rynków i instrumentów finansowych, inwestycji finansowych, zarządzania ryzykiem i finansów osobistych, a także przedmiotów powiązanych. Pracownicy i doktoranci Katedry prowadzą zajęcia na anglojęzycznych studiach Bachelor Studies in Finance oraz Master Studies in Finance, których założycielem i kierownikiem jest Kierownik Katedry, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. W roku 2015 programy BSF i MSF otrzymały akredytację EPAS. Studenci tych programów wielokrotnie zajmowali wysokie miejsca w prestiżowych międzynarodowych konkursach studenckich z dziedzin związanych z kierunkiem tych studiów.

Katedra prowadzi szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz licznymi instytucjami i organizacjami, w tym reprezentantami praktyki gospodarczej.