Poziom_pl

 

 

Dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Instytut Zarządzania Finansami

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

 

ul. Komandorska 118/120

53-134 Wrocław

 

krzysztof.piontek@ue.wroc.pl

tel. +48 71 36-80-401

tel. +48 71 36-80-338 (sekretariat)

 

(Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

 

od 1.10.2016  - profesor nadzwyczajny w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

ZAINTERESOWANIA:

budowa i weryfikacja modeli ekonometrycznych dla danych z rynków finansowych,

pomiar i weryfikacja modeli pomiaru ryzyka rynkowego, kwantylowe modele ryzyka rynkowego, Value-at-Risk, Expected Shortfall, wycena instrumentów finansowych i analiza strategii inwestycyjnych, analiza portfelowa, wykorzystanie narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, prognozowanie zmienności i korelacji instrumentów finansowych, ryzyko modelu, badania symulacyjne

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – Tendencje światowe a rynek polski, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 990, Wrocław, 2003, str. 331–336

Weryfikacja wybranych technik prognozowania zmienności na podstawie szeregów czasowych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 991, Wrocław, 2003, str. 484–494

Modelowanie „długiej pamięci" szeregów zmienności, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘03, Trzaskalik T. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003, str. 491–504

Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własności szeregu stóp zwrotu indeksu WIG, w: Ekonometria nr 14, Dziechciarz J. (red. naukowy), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wrocław, 2004, str. 152–169

Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom IV (Rynki Finansowe), Czekaj J. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2004, str. 129–142

Modelowanie zmienności stóp procentowych na przykładzie stopy WIBOR, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1037, t. 2, Wrocław, 2004, str. 128–139

Współczynnik delta w modelu wyceny opcji uwzględniającym efekt AR-GARCH, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie, cześć II, Tarczyński W. (red.), Szczecin, 2004, str. 35–50

Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy rozkładów stóp zwrotu, w: Taksonomia nr 12, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Nr 1076 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2005, str. 434–443

Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-GARCH w pomiarze ryzyka metodą VaR, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Nr 1088 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2005, str. 126–138

(współautor: dr Daniel Papla, udział 30%)

Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu – skośność rozkładów, Ekonometria nr 15, Dziechciarz J. (red. naukowy), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Wrocław, 2005, str. 297–308

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych, w: Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Stacharska-Targosz J. (red.), Wyższa Szkoła Bankowa Wydział zamiejscowy w Chorzowie, Poznań, 2005, str. 209–220

Modelowanie warunkowej kurtozy oraz skośności w finansowych szeregach czasowych, Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego  Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, 2005, str. 111–120

Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie – Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych, w: Metody Matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, cześć II, Chrzan P. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2006, str. 137–148

Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji finansowych szeregów czasowych, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko’05, Trzaskalik T. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2006, str. 143–160

Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, w: Taksonomia nr 13, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1126, Wrocław, 2006, str. 194–205

Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut. Przykład empiryczny, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1133, Wrocław, 2006, str. 376–383

(współautor dr D. Papla, udział 70%)

Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych, w: Taksonomia nr 14, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, Wrocław, 2007, str. 122–130

Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR, w: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, Chrzan P. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2007, str. 113–124

Przykład strategii paraarbitrażowej z wykorzystaniem jednostki indeksowej MiniWIG20, w: Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Nr 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Nr 17, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2007, str. 489–500

Strategia inwestycyjna na rynku polskich obligacji skarbowych wykorzystująca modele krzywej dochodowości, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Pociecha J. (red.), Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 2, Kraków, 2009, str. 195–206

(współautor: dr. hab. Katarzyna Kuziak, prof. UE, udział 50%)

Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR), w: Wyzwania współczesnych finansów, Jajuga K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2009, str. 123–131

(współautor: dr Daniel Papla, udział 30%)

The Analysis of Power for Some Chosen VaR Backtesting Procedures: Simulation Approach, w: Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence, Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization., A. Fink, B. Lausen, W. Seidel, A. Ultsch (red.), Springer-Verlag, Heidelberg, 2010, str. 481–490

Comparison of Some Chosen Tests of Independence of Value-at-Risk Violations, w: Algorithms from and for Nature and Life, Studies in Classification, Data analysis, and Knowledge Organization, B. Lausen, D. Van den Poel, A. Ultsch (red.), Springer-Verlag, Heidelberg, 2013, str. 407–416

Value-at-Risk Backtesting Procedures Based on the Loss Functions – Simulation Analysis of the Power of Tests, w: Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, M. Spiliopoulou, L. Schidt-Thieme, R. Janning (red.), Springer-Verlag, Heidelberg, 2014, str. 273–281

MEASURING AND TESTING SKEWNESS OF FINANCIAL RETURN DISTRIBUTIONS, TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS, 2016, vol. 15, No 2A (38A), Wilno, Litwa

 

WYBRANE WYSTĄPIENIA

Testing Skewness of Financial Return Distributions, 31st Annual Conference of the German Classification Society, Data Analysis, Machine Learning, and Applications (GfKl-2007), marzec 2007, Freiburg, Niemcy

Analysis of Power for Some Chosen VaR Backtesting Procedures - Simulation Approach, 32st Annual Conference of the German Classification Society, Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence, lipiec 2008, Hamburg, Niemcy

Application of ARMA-GARCH Models - Value at Risk Measuring and Backtesting,

Seminarium Modelovani, simulace a rizeni pojistnych rizik, Uniwersytet w Pardubicach, październik 2009, Pardubice, Czechy

Analysis of Power for Some VaR Backtesting Procedures Based on the Loss Functions, International Symposium on the Data Analysis Interface, lipiec 2010, Karlsruhe, Niemcy

Value at Risk Backtesting Procedures, Modelovani, simulace a rizeni pojistnych rizik, Uniwersytet w Bratysławie, Październik 2010, Bratysława, Słowacja

Comparison of Some Chosen Tests of Independence of Value-at-Risk Violations, Joint Conference of the German Classification Society (GfKl) and the German Association for Pattern Recognition (DAGM), wrzesień 2011, Frankfurt nad Menem, Niemcy

Value-at-Risk Backtesting Procedures Based on Loss Functions – Simulation Analysis of the Power of Test, The 36th Annual Conference of the German Classification Society on Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, sierpień 2012, Hildesheim, Niemcy

Verification of Black-Scholes and AR-GARCH option pricing models for Polish market, Joint European Conference on Data Analysis, German Classification Society (GfKl), French Speaking Classification Society (SFC), lipiec 2013, Luksemburg

Measuring and Testing Skewness of Financial Return Distributions,

Joint European Conference on Data Analysis, German Classification Society (GfKl), French Speaking Classification Society (SFC), lipiec 2013, Luksemburg

The power of skewness tests in the presence of fat tailed financial distributions

Conference of the International Federation of Classification Societies (IFCS), United through Ordination and Classification, lipiec 2013, Tilburg, Holandia

Analysis of the Power for Backtesting Procedures Based on the Hit Process – Simulation Approach, The Third German-Polish Symposium on Data Analysis and Applications (GPSDAA2013), Politechnika w Dreźnie, wrzesień 2013, Drezno, Niemcy

Power of skewness tests in the presence of fat tailed financial distributions, European Conference on Data Analysis 2014, Jacobs University, lipiec 2014, Brema, Niemcy

Interval estimation of Value-at-Risk and Expected Shortfall for ARMA-GARCH models, European Conference on Data Analysis 2014, Jacobs University, lipiec 2014, Brema, Niemcy

Weryfikacja technik prognozowania zmienności na podstawie szeregów czasowych, Konferencja „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski” – INWEST 2003, Szklarska Poręba, październik 2003

Modelowanie „długiej pamięci" szeregów zmienności, Konferencja „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘03”, Ustroń, kwiecień 2003

Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych, Konferencja „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej” (Zjazd Katedr Finansów), Zakopane, wrzesień 2004

Współczynnik delta w modelu wyceny opcji uwzględniającym efekt AR-GARCH, Konferencja „Skuteczne inwestowanie”, Międzyzdroje, wrzesień 2004

Pomiar i modelowanie skośności rozkładów stóp zwrotu – rozkład Pearsona typu IV, 13. Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD 2004), 18. Konferencja taksonomiczna „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Białowieża,  wrzesień 2004

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych, III Chorzowska Konferencja Bankowości i Finansów "Finansowanie działalności przedsiębiorstw", Chorzów, wrzesień 2004

Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie – Problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych, konferencja „Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne w Finansach i Ubezpieczeniach”, Ustroń, listopad 2004

Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji finansowych szeregów czasowych,  Konferencja „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘05”, Ustroń, kwiecień 2005

Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-GARCH w pomiarze ryzyka metodą VaR, Konferencja „Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia” – INWEST 2005, Szklarska Poręba, październik 2005

(współautor Dr Daniel Papla)

Modelowanie warunkowej kurtozy oraz skośności w finansowych szeregach czasowych, 9. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Dynamiczne Modele Ekonome-tryczne”, Toruń, wrzesień 2005

Strategie arbitrażowe i paraarbitrażowe z wykorzystaniem jednostki indeksowej MiniWIG20, Konferencja „Mikroekonometria w teorii i praktyce”, Międzyzdroje, wrzesień 2005

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, 14. Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD 2005), 19. Konferencja taksonomiczna „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Podlesie koło Kroczyc, wrzesień 2005

Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych, 15. Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD 2006), 20. Konferencja taksonomiczna „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Wisła, wrzesień 2006

Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut. Przykład empiryczny, Konferencja „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, Szklarska Poręba, październik 2006

(współautor Dr Daniel Papla)

Analiza mocy wybranych testów pomiaru VaR – badania symulacyjne, XLIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej (SEMPP), Podlesice k/Kroczyc, maj 2007

Modele aproksymacji krzywej dochodowości polskich obligacji skarbowych, Konferencja „Mikroekonometria w teorii i praktyce”, Świnoujście, wrzesień 2007

(współautor: dr hab. Katarzyna Kuziak)

Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa oraz AR-GARCH dla opcji na WIG20, 10. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Dynamiczne Modele Ekonometryczne”, Toruń, wrzesień 2007

Strategia inwestycyjna na rynku polskich obligacji skarbowych wykorzystująca modele krzywej dochodowości, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia – „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, Zakopane, kwiecień 2008

(współautor: dr hab. Katarzyna Kuziak)

Zastosowanie wielowymiarowych modeli GARCH do szacowania współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures na WIG20, 17. Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego (SKAD 2008), 22. Konferencja taksonomiczna „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Jastrzębia Góra, wrzesień 2008

Analiza mocy testów pomiaru VaR wykorzystujących funkcje strat – badania symulacyjne, Konferencja "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne", Ustroń, listopad 2008

Przegląd i porównanie metod oceny jakości technik pomiaru wartości zagrożonej,  Seminarium jubileuszowe z okazji X-lecia Instytutu Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, marzec 2009

Przegląd i porównanie metod szacowania współczynnika zabezpieczenia kontraktów futures na indeks WIG20, Konferencja „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, Gdańsk-Jelitkowo, maj 2010

Analiza mocy wybranych testów metod szacowania wartości zagrożonej – podejście symulacyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora. Aleksandra Zeliasia - „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, Zakopane, maj 2013

Przedział ufności dla wartości zagrożonej w modelach AR-GARCH, 13. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Dynamiczne Modele Ekonometryczne”, Toruń,  wrzesień 2013

Przedziałowa estymacja VaR i ES w modelach klasy AR-GARCH, Konferencja „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”, INWEST 2013, Karpacz, wrzesień 2013

Przedziałowa estymacja Value-at-Risk i Expected Shortfall w modelach klasy AR-GARCH, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia – „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, Zakopane, maj 2014

Power analysis of some chosen tests of independence of Value-at-Risk violations,  Konferencja “Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencja światowe a rynek polski”, INWEST 2014, Wrocław, wrzesień 2014

Estimation error and condence intervals for AR-GARCH-based estimators of VaR and ES,  European Conference on Data Analysis 2015, 2-4.09/2015, University of Essex, Colchester, UK

Kuziak K., Piontek K., „Systemic risk measurement: GARCH approach for CoVaR estimating”, THE 10TH PROFESSOR ALEKSANDER ZELIAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA, ZAKOPANE, 10-13.05.2016

Pietrzyk R., Piontek K., Rokita P., Risk measurement for short-term and long-term goals in a household financial plan, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia nt. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, 10-13.05.2016; THE 10TH PROFESSOR ALEKSANDER ZELIAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA, ZAKOPANE, 10-13.05.2016,

Kuziak K., Piontek K – “Systemic risk measurement: chosen approach for CoVaR estimating”, II Wrocław Conference in Finance WROFIN – Contemporary Trends and Challenges, 27-28.09.2016

Klein T., Hien Pham Thu, Piontek K, Walther T. – “Real or Spurious Long Memory in European NonEMU Currencies” , II Wrocław Conference in Finance WROFIN – Contemporary Trends and Challenges, 27-28.09.2016