prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Tel.:
Konsultacje:
Profesor, Kierownik katedry
bud. Z, pok. 417
krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
71 36 80 340
na stronie uczelni

Stopnie i tytuły naukowe

 • 1979 – Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 1982 – Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 1987 – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • 1992 – Profesor nauk ekonomicznych (nadany przez Prezydenta RP)
 • 2012 – Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • 2012 – Tytuł honorowego profesora Politechniki Warszawskiej
 • 2022 – Tytuł doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • 2023 – Tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Pełnione funkcje

 

 • Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Członek Prezydium i Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej
 • Przewodniczący Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (SKAD)
 • Prezydent-elekt International Federation of Classification Societies (IFCS)
 • Prezes Zarządu CFA Society of Poland
 • Członek Rady Doradczej Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders)
 • Członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego
 • Członek Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego
 • Członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym
 • Redaktor naczelny czasopisma "Argumenta Oeconomica"
 • Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”
 • Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma "Finanse" Komitetu Nauk o Finansach PAN
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Journal of Risk Management in Financial Institutions"
 • Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma "Przegląd Statystyczny – Statistical Review"
 • Członek Rady Programowej czasopisma "Świat Nieruchomości"
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Statistics in Transition new series"
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Finansowanie Nieruchomości"
 • Członek Rady Programowej czasopisma "Ekonomista"
 • Członek wielu rad nadzorczych (w przeszłości i obecnie), m.in. były członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i były członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego
 • Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych i firm konsultingowych

Ważniejsze publikacje

Książki:

· Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, praca habilitacyjna, Prace Naukowe AE 371, Wrocław 1987.

· Estymacja modeli ekonometrycznych, praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1990.

· Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.

· Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 (współautor: T. Jajuga) - NAJLEPSZY PODRĘCZNIK Z ZAKRESU EKONOMII W ROKU 1993.

· Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

· Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 (współautor: T. Jajuga).

· Inwestycje finansowe. Wydawnictwo AE Wrocław 1997 (współautorzy K. Kuziak i P. Markowski).

· Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, książka pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec, AE, Wrocław 2000.

· Ubezpieczenia - rynek i ryzyko, książka pod red. Wandy Ronki-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002.

· Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, książka pod red. T. Sangowskiego, Branta, Bydgoszcz - Poznań, 2002.

· Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych, GPW w Warszawie, Warszawa, 2002.

· Giełdowe instrumenty pochodne, GPW, Warszawa 2006.

· Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, GPW, Warszawa 2006.

· Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (współautor: Jajuga T.) .

· Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.

· Podstawy inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, wyd. 3, GPW, Warszawa 2007.

· Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 (red.).

· Giełdowe instrumenty pochodne, wyd. 2, GPW, Warszawa 2007.

· Integrated risk model in household life cycle, UE Wrocław, Wrocław 2015 (współautorzy: Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P.).

· Ryzyko systemu finansowego. Metody oceny i ich weryfkacja w wybranych krajach. Materiały i Studia, 327, NBP, Warszawa 2017 (współautorzy: Karaś M., Kuziak K., Szczepaniak W.).

· Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019 (red.).

Artykuły:

· On pattern recognition methods in econometric regression model, w: L. F. Pau (ed.), Artificial Intelligence in Economics and Management, s.167-171, North-Holland, Amsterdam 1986.

· Determining hyperspherical classes of observations, Pattern Recognition Letters 4, s.19-24, 1986.

· Bayes classification rule for the general discrete case, Pattern Recognition 19, s.413-415, 1986.

· Linear fuzzy regression, Fuzzy Sets and Systems 20, s.343-353, 1986.

· A clustering method based on the L1-norm, Computational Statistics and Data Analysis 5, s.357-371, 1987.

· Elliptically symmetric distributions and their application to classification and regression, w: Pukkila T., Puntanen S.(ed.), Proceedings of the Second International Tampere Conference in Statistics, s.491-498, Tampere 1987.

· L1-norm based fuzzy clustering, Fuzzy Sets and Systems 39, s.43-50, 1991.

· Application of clustering methods to linear regression, Acta Oeconomica Pragensia 59, s.121-129, Prague 1990.

· Analyzing heterogeneous data sets in statistics - different approaches, Statistics in Transition, 1, 217-231, 1993.

· Statistical methods of investment portfolio selection, Badania Operacyjne i Decyzje, 4/1993, s.41-49.

· Finance - change of paradigm in teaching and research, Argumenta Oeconomica, 1, s.51-60, Wrocław 1995.

· On the principal components of time series, Statistics in Transition, 2, 201-205, 1995.

· Optimization in fuzzy clustering, w: Control and Cybernetics, 24, s. 409-419, 1995.

· Genetic evolution of neural network models for financial market forecasting, w: Nonlinear Financial Forecasting, Proceedings of the First INFFC, s.139-152, 1997 (współautorzy: J. Korczak, J.-P. Novak, E. Dizdarevic, P. Ritter).

· Classification and data analysis in finance, w: Classification and Related Methods, s. 63-70, Springer,Tokyo 1998.

· Statistical approach in financial risk management - review of concepts, w: Classification in the information age, s. 115-123, Springer, Berlin 1999.

· Statistics and data analysis in market risk measurement, w: Gaul W., Opitz O., Schader M. (ed.), Data analysis, scientific modeling and practical application, s. 487-494, Springer, Berlin 2000.

· Standardisation of data set under different measurement scales, w: Decker R., Gaul W. (ed.), Classification and information processing at the turn of the millenium, s. 105-112, Springer, Berlin 2000 (współautor: M. Walesiak).

· Dynamic models in the analysis of financial instruments, w: Dynamic Econometric Models, 4, s. 17-23, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.

· The development of the Polish financial market after transformation, w: Analysis and international comparisons of social consequences of transformation processes in post-

communist countries, s. 33-43, University of Economics, Bratislava 2001.

· Fuzzy clustering with squared Minkowski distances, Fuzzy Sets and Systems, 120, s. 227-237, 2001 (współautor: P. Groenen).

· Risk of options - impact of volatility parameter, w: Ruan D., Kacprzyk J., Fedrizzi J. (ed.), Soft computing for risk evaluation and management, s. 487-500, Physica-Verlag, Heidelberg, 2001 (współautor: K. Kuziak).

· Risk in finance. A statistical approach, w: Zeliaś A. (ed.), Contemporary problems of statistical and econometric research, s. 191-201, AE Kraków 2001.

· The statistical foundations of financial instrument analysis, w: Zeliaś A. (ed.), Contemporary problems of statistical and econometric research, s. 202-210, AE Kraków 2001.

· Modeling the relationship in financial risk management - copula analysis, w: Quantitative Methods in Economy and Business - Methodology and Practice in the New Millenium, s. 40-46, University of Economics in Bratislava, Bratislava 2002.

· On the generalized distance measure, w: Schwaiger M., Opitz O. (ed.), Exploratory data analysis in empirical research, s. 104-109, Springer, Berlin, 2003 (współautorzy: M. Walesiak, A. Bąk).

· The general model of financial prices dynamics, w: Dynamic Econometric Models, 5, s. 5-13, Wydawnictwo UMK Toruń, Toruń 2002.

· Statistical and econometric data analysis - integration of approaches, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i

prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 155-162, AE Kraków, 2004.

· O pewnych modelach decyzji finansowych, Decyzje 1, 2004, s. 37-54.

· Quantitative methods in finance - development of theory and teaching programs, w: Education of quantitative mathematical-statistical methods on the universities of economics referring to future needs, s. 27-38, Svaty Jur, 2003.

· Tail dependence in multivariate data - review of some problems, w: Innovations in Classification, Data Science and Information Systems, s. 446-453, Springer-Verlag, Berlin.

· Application of copula functions in a modelling of relations in multivariate time series, w: Dynamic Econometric Models, s. 15-24, UMK, Toruń 2004.

· Extreme value analysis and copula, w: Cizek P., Hardle W., Weron R. (ed.), Statistical tools for finance and insurance, s. 45-64, Springer, Berlin 2005 (współautor: Papla D.).

· Model-based clustering - discussion on some approaches, w: Baier D., Decker R., Schmidt-Thieme L. (ed.), Data Analysis and Decision Support, s. 73-81, Springer, Berlin 2005.

· Copula approach in two-stock portfolio analysis, Prace Naukowe AE, 1088, s. 203-209, AE Wrocław 2005.

· Mortgage loans portfolio credit risk modeling - general approach, w: Credit risk of mortgage loans. Modelling and management, s. 120-127, ZBP, Warszawa, 2005.

· Derivative instruments in real estate market, w: Credit risk of mortgage loans. Modelling and management, s. 372 - 380, ZBP, Warszawa, 2005.

· Tail dependence in bivariate distributions, Acta Universitas Lodziensis, 194, s. 33-52, 2005.

· Copula functions in model based clustering, w: From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering, s. 606-613, Berlin 2006 (współautor: Papla D.).

· Statistical analysis of multivariate data - on non-clasical approaches, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 125-131, AE Kraków, 2006.

· Application of extreme value analysis in portfolio analysis, Prace Naukowe AE, 1133, s. 130-138, AE, Wrocław 2006.

· Rynek instrumentów finansowych w Polsce (po ukraińsku), w: Ewolucja polskiego systemu bankowego, s. 27-42, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

· Model risk measurement - general concept and particular models, w: Mathematical, econometrical and computational concepts in finance and insurance, s. 107-115, AE, Katowice 2006 (współautor: Kuziak K.).

· On advanced credit risk modeling, w: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, s. 65-72, AE, Katowice 2007.

· Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach, w: Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica, s. 379-387, Łódź 2008.

· Financial econometrics – 25 years later, w: Dynamic Econometric Models, s. 5-12, UMK, Toruń 2008.

· Instrumenty finansowe zabezpieczone hipotecznie, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 93-102, CeDeWu, Warszawa 2010.

· Modelowanie ryzyka kredytowego portfela wierzytelności hipotecznych, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 157-170, CeDeWu, Warszawa 2010.

· Zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności hipotecznych, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 171-186, CeDeWu, Warszawa 2010.

· Indeksy rynku nieruchomości, w: Współczesna bankowość hipoteczna, s. 201-207, CeDeWu, Warszawa 2010.

· Some standards in the portfolio performance evaluation, w: Rynek kapitałowy. Zeszyty Naukowe, 612, s. 17-29, US, Szczecin 2010.

· Assessment of model risk in financial markets, Optimum Studia Ekonomiczne, 48, s. 35-43, 2010.

· Managing risk and investment in small business, w: Managing a small business in the contemporary environment, s. 175-194, Eurilink, Roma 2012.

· Stabilność finansowa – nowe wyzwania dla nauki finansów, w: Szkice o finansach, s. 117-123, Wydawnictwo UE Katowice, 2012.

· Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, w: Bankowość, s. 244-260, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

· Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych, w: Przegląd Statystyczny, numer specjalny 1/2012, s. 53-60.

· Systemic risk and financial stability in insurance: macroprudential policy concerns, w: Macroprudential supervision in insurance. Theoretical and practical aspects, s. 136-152, Palgrave MacMillan, London, 2014.

· Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem finansowym – wprowadzenie, w: Ryzyko instytucji finansowych, współczesne trendy i wyzwania, s. 27-47, CH. Beck, Warszawa 2016.

· Pomiar i analiza ryzyka – przegląd narzędzi, w: Ryzyko instytucji finansowych, współczesne trendy i wyzwania, s. 341-370, CH. Beck, Warszawa 2016.

· From duration analysis to GARCH models – An approach to systematization of quantitative methods in risk measurement, Economics and Business Reviews, 16, s. 7-19, Poznań 2016.

· Model risk in finance – investor perspective, Transformations in Business and Economics, 15, s. 289-304, Vilnius 2016.

· Ryzyko inwestycji – pomiar w konwencji czasu, w: Ubezpieczenia we współczesnym świecie, problemy i tendencje, s. 73-83, UE, Wrocław 2017.

· Financial investments – systematization, w: System finansowy w multiperspektywie, s. 41-53, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2018.

· Two complementary approaches in risk analysis, w: Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania, s. 45-58, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

· Nauki ekonomiczne – dylematy klasyfikacji dyscyplin. Tendencje zmian, w: Ewolucja nauk ekonomicznych, PAN, s. 140-150, Warszawa 2019.

· Jak zmiany technologiczne zmienią rynki finansowe?, w: Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0, s. 141-156, CeDeWu, Warszawa 2019.

· Przemiany technologiczne i ich wpływ na badania naukowe i dydaktykę nauk ekonomicznych, w: Ekonomia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Aktualne trendy i pożądane zmiany, s. 63-75, Difin, Warszawa 2020.

· Mathematical methods on the financial market: past developments and contemporary challenges, Metody ekonometryczne w makro- i mikroekonomii, s. 133-149, SGH, Warszawa 2020.

· The development of the economic sciences: two contemporary tendencies, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83, s. 279-296, 2021. · Bank as a Stakeholder in the Financing of Renewable Energy Sources. Recommendations and Policy Implications for Poland, Energies, 14(19), 6422, 2021 (współautorki: Daszyńska-Żygadło K., Zabawa J.).

· Data Analysis for Risk Management – Economics, Finance and Business: New Development

· Badania naukowe w ekonomii i finansach a rozwój technologiczny, w: Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania, s. 153-170, Wydawnictwo Naukowe Scholar , Warszawa 2023.

· Współczesne dylematy metod statystycznych i ekonometrycznych w zastosowaniach społeczno-ekonomicznych, w: Ewolucja nauk ekonomicznych II, s. 73-90, PTE, Warszawa 2023 (współautorzy: Pociecha J., Szreder M.).

Aktywność w obszarze kształcenia kadr naukowych

 • Wypromowanie 54 doktorów (w tym 11 z zagranicy)
 • Recenzje 154 prac doktorskich
 • Recenzje 253 rozpraw habilitacyjnych
 • Recenzje dorobku w 61 wnioskach o nadanie tytułu profesora

Wyjazdy

Najważniejsze wyjazdy zagraniczne:

 • 1.10.1981 - 30.06.1982 – visiting scholar (stypendium Fulbrighta) w Stanford University, Department of Statistics, USA
 • 1.10.1988 - 31.10.1988 – visiting professor w Swarthmore College, Swarthmore, Pennsylvania, USA
 • 1.11.1988 - 31.01.1989 – visiting professor w Stanford University, Department of Statistics, USA
 • 1.01.1990 - 31.05.1990 – visiting professor w Temple University, School of Business and Management, Philadelphia, Pennsylvania, USA
 • 1.02.1997-22.02.1997 – visiting professor w University of Richmond, Business School, Richmond, Virginia, USA
 • Wiele krótkich wizyt w charakterze wykładowcy w następujących krajach: Belgia, Chiny, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja.

Obszary badawcze

  • Rynki finansowe
  • Instrumenty finansowe:
   • podstawowe instrumenty finansowe (akcje, instrumenty dłużne)
   • instrumenty pochodne
   • instrumenty finansowe inwestycji alternatywnych
  • Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa:
   • analiza ryzyka inwestycji realnych i finansowych
   • strategie zarządzania ryzykiem
   • teoria i zarządzanie portfelem inwestycyjnym
  • Nieruchomości:
   • inwestycje
   • finansowanie
   • zarządzanie ryzykiem
   • wycena
  • Nowe technologie w zagadnieniach finansowych:
   • Sztuczna inteligencja (w tym: uczenie maszynowe)
   • Big Data (pozyskiwanie i analiza)
   • Handel algorytmiczny
   • Technologia łańcucha bloków
   • Robo-doradztwo
   • Aktywa cyfrowe
  • Etyka w finansach
  • Finanse osobiste
  • Ekonometria
  • Klasyfikacja i statystyczna analiza wielowymiarowa
  • Analiza danych statystycznych
  • Edukacja finansowa

Przedmioty dydaktyczne

 • Finanse
 • Basics of Finance
 • Rynek finansowy
 • Metodologia badań naukowych
 • Inwestowanie, finansowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Methodology of Scientific Research
 • Financial Mathematics
 • Financial Market
 • Ethics in Finance
 • FinTech
 • Monetary Policy
 • Investment Analysis and Management
 • Financial Case Studies
 • Research Problems in Economics and Finance (Szkoła Doktorska)
 • Ethics in Scientific Research (Szkoła Doktorska)

Wyróżnienia

Najważniejsze wyróżnienia

1995 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2001 – Medal Komisji Edukacji Narodowej

2002 – Medal Polskiego Towarzystwa Statystycznego

2012 – tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2012 – tytuł honorowego profesora Politechniki Warszawskiej

2013 – Kryształowy Alumnus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za całokształt dokonań w pracy naukowej i dydaktycznej

2019 – wybór jako jednego z 25 najważniejszych osobowości w historii polskiego rynku kapitałowego przez Gazetę Parkiet

2019 – wybór przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jako jednej z kreatywnych osobowości we Wrocławiu, jako autorytet w obszarze finansów, statystyki, ekonometrii i zarządzania ryzykiem

2022 – tytuł doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

2022 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

2023 – wybór przez przedstawicieli firm związanych z branżą inwestycyjną jako zwycięzca plebiscytu na człowieka zasłużonego dla rozwoju rynku zarządzania funduszami i aktywami

2023 – Odznaka Honorowa za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej

2023 – tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie